Generalforsamling

31.marts 2019/HB

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 26.3. 2019

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 43 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. Dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:

   
 2. Formandens beretning
  Året 2018 har været endnu et godt og spændende år for vor Forening, men også lidt trist, idet vi i årets løb har mistet den tidligere formand og æresmedlem, Tage Poulsen samt Agnes Lund, der også har været dybt engageret i foreningen.

  Arkivet har haft travlt med forespørgsler fra inden- og udenbys besøgende, som ønskede hjælp til og fik svar på spørgsmål vedrørende lokalområdet.
  En stor tak til arkivleder Anne-Marie Jørgensen, Erik Mortensen, Erik Hansen, Karsten Andersson samt ”klippedamerne” Else Marie Gindrup og Aase Nielsen samt de øvrige frivillige, der har gjort et kæmpearbejde med sortering og registrering af de modtagne fotos og artikler. En stor tak til Irene Nielsen, næstformand i foreningen og redaktør af Ejegod Tidende og administrator af vor hjemmeside.
  En speciel tak til vor kasserer Torben Møller, som sikkert har sørget for regnskaber og betaling.
  Smedjen har gennem året haft mere end 2.000 besøgende i åbningstiden, som begyndte den 5. maj, hvor borgmester John Schmidt Andersen under ledsagelse af bestyrelsen og Vægterkorpset klippede den røde snor over som start på en ny sæson med åbning af udstillingen ”Lægerne i Slangerup og andet godtfolk siden 1874”.
  Inden åbningen var det nye Kultur- og Fritidsråd den 5. april i smedjen og senere samme dag var der besøg fra Frederikssund Bibliotek med tilbuddet ”Højtlæsning for voksne”. Sidst i april meldte en gruppe fra Rotary sin ankomst i smedehus og have.
  I august havde smedjen det årlige arrangement ”Sommeraktiviteter for børn” efterfulgt af jazzfestivalen, der hvert år tiltrækker mange folk til hyggemusik i haven. Den 14. september var der byvandring med Henny Bøgh som guide. ”Smed Hansens Spillemænd” under ledelse af Jørgen Wammen spiller hele året hver fredag formiddag i smedjen.

  I de sidste dage af december fik forening en fantastisk donation af den gamle smeds datter og øvrige familie som en tak for hjælpen med at bevare deres gamle bolig og overførte kr. 100.000 til os. Tusind tak for det.
  En stor tak til Henny Bøgh, Jan Andersen, Kaj Noppenau, Jan Nyc, Karsten Andersson, Karen Ipsen, Kjeld Jørgensen, Jørgen Rasmussen og de øvrige frivillige, der gør Den gamle Smedje til et hyggeligt og fredfyldte sted at besøge.

  Vore foredrag har været den 26. marts, hvor museumsinspektør og arkæolog Palle Ø, Sørensen fortalte om tidligere fund og kommende paner lokalt i Slangerup. Den 2. oktober viste Peder Christensen os ”Jørlunde filme” fra 1967, som han også kommenterede.

  Den 13. november skulle Asger Berg have fortalt om Ole Kollerød´s historie, men foredraget blev udsat til den 14. marts i år.
  Nævnt blev også årets udflugter med bus:
  30. januar en aftentur til Frederikssund Museum, Færgegården til udstillingen ” Menneske og Fjord”.

  13. maj, en dejlig tur til Gjorslev Gods med frokost på Traktørstedet Bøgeskoven.
  29. september gik turen til Køge med byvandring og efterfølgende spisning på Skipperkroen.
  De sidstnævnte ture med stor tilslutning fra vores medlemmer.
  Vægterkorpset er i vores regi og stiller gerne op, når der er arrangementer.
  Arven efter Knud Larsens døtre er stadig efter fundatsens regler investeret i værdipapirer. Forslag til Generalforsamlingen følger senere i dagsordenen.
  Formanden nævnte også det positive samarbejde med de øvrige historiske foreninger i kommunen samt med Slangerup Miniby. De fire foreninger var i 2018 indstillet til Kulturprisen 2018, men det blev en iværksætter i Østby, der vandt.
  Vores forening er lokalt repræsenteret i Kulturrådet i Frederikssund, Museumsrådet for Frederikssund, Færgegården samt i Færgegårdens Venner.
  Vi har deltaget i årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening i provinsen.
  Den 30. september afholdes ”Frivillig fredag” i Kulturhuset Elværket, vor vi deltog med en stand, hvorfra vi solgte bøger og gav informationer om vores forening.

  Formanden sluttede med en stor tak til bestyrelsen, revisorerne, Jørgen Barslev og Per Westh, alle hjælpere og medlemmer samt alle, der gør det muligt at få foreningen til at fungere optimalt.

  Så vidt formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer, hvorefter man kunne fortsætte til punkt.

 3. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren gennemgik med en tilhørende forklaring til de enkelte punkter.
  Regnskab blev herefter godkendt. Den ligeledes fremlagte resultatopgørelse blev taget til efterretning og man kunne gå over til punkt.

   
 4. Indkomne forslag
  Et forslag fra bestyrelsen blev henvist til behandling under punkt 6.

  Et forslag fra Erik Mortensen gående ud på, at bestyrelsesreferater skulle offentliggøres ved at ophænge en kopi i foreningens lokale, så medlemmerne kunne holdes underrettet om, hvad der skete i foreningen.
  Efter en kort debat blev der stemt om dette med et resultat om, at 4 stemte for forslaget, 27 stemte imod og 7 stemte hverken for eller imod.
  Herefter kunne man gå til punkt.

   
 5. Kontingent for året 2020
  Bestyrelsen foreslog en forhøjelse i 2020:
  250 kr. pr. husstand og 200 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.
  Dette blev godkendt og man kunne gå til punkt.

   
 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Bestyrelsen ansøger om frigivelse af 2 x kr. 50.000 fra hovedstolen til foreningens aktiviteter til bl.a. Ejegod Tidende, bogudgivelser, foredrag og udflugter.
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ansøgning og man kunne gå videre til punkt.

   
 7. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jens Lindgreen, Torben Møller, Henny Bøgh og Irene Nielsen, der alle var villige til genvalg.
  Der var ikke andre kandidater og alle fire blev genvalgt.

  Suppleanter:  Jørgen Rasmussen var på valg og blev genvalgt for en periode på 2 år.
  Revisorer: Jørgen Barslev var på valg og blev genvalgt for en periode på 2 år
  Revisorsuppleanten Bo Eldrup blev ligeledes genvalgt for en periode på 2 år.
  Herefter kunne man gå over til punkt.

   
 8. Eventuelt
  Erik Fristrøm viste en dejlig film om Slangerup Kirke, en film som han selv havde produceret.
  Henny Bøgh viste et powerpoint om ”Året der gik”


  Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.
  Formanden takkede for en fredelig og hyggelig afvikling af årets Generalforsamling.  Henny Bøgh             Referent
  sign.
  Erik Fristrøm            Dirigent
  sign.
   

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 18,
3550 Slangerup
Tel.: 4735 2372

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Mandag fra kl. 9-12 og Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17

Top