Generalforsamling

2. september 2021/IN

 

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 31. august 2021.

 

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 22 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:

   
 2. Formandens beretning
  Som bekendt har vi på grund af Corona situationen været nødt til at udsætte vores ordinære generalforsamling til den 31. august 2021.
  Siden den sidste generalforsamling den 29. september sidste år har vi holdt vores bestyrelsesmøder i Smedehaven og Smedehuset efter gældende regler, samt på Arkivet efter aftale med Frederikssund Kommune.

  Den normale åbningstid på Arkivet er: Mandag fra kl. 09:00 til kl. 12:00 og torsdag fra kl. 13:00 til kl. 1700.
  Smedjen, smedehaven og smedehuset er åben lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:00 fra april/maj til slut oktober samt 1. søndag i advent.

  Alle er velkomne begge steder i åbningstiderne.

  Vi er i gang med at indhente de udsatte foredrag fra sidste år således, at vi som annonceret arrangerer Ole Schramms foredrag om ”indvandring i Danmark” den 26. oktober og et nyt foredrag finder sted den 30. november, hvor Ronny Andersen fortæller om Heraldikkens verden, en farverig middelalderlig kunstart, som i høj grad stadig lever.

  Begge foredrag som vanligt i Aktivitetshuset kl. 19:00.

  Som nævnt i det seneste Ejegod Tidende har vi bestilt bus til udflugten til Christiansborg den 10. oktober med efterfølgende frokost i Restaurant Allégade 10. Billetter til turen kan købes på Arkivet fra mandag den 27. september.

  I den gamle smedehave har vi afholdt ”Sommeraktiviteter for børn”, men på grund af vejret var der meget få besøgende.
  ”Skattejagt” ved Ida Holgersen var en succes og er en fremtidig mulighed for hygge i haven.

  Under den nyligt afholdte Jazz Festival var der besøg af ”The Happy Snakes” fredag og lørdag eftermiddag, hvor mange mennesker kom i haven til en god gang musik og underholdning for alle.

  I smedehuset fortsætter vores udstilling om kunstneren Kaj Skjødt Pedersen, kik ind, når vejen falder forbi og lyt til musik hver fredag formiddag ved ”Smed Hansens Spillemænd”.

  Som mange andre foreninger drevet af frivillige, er vores forening også blevet kontaktet af banker, som ønskede dokumentation af vores bestyrelsesmedlemmer i form af kopi af kørekort/pas med foto, sundhedskort eller anden form for ID information.
  Det er ved bestyrelsens hjælp og under mit ansvar lykkedes at opfylde de ønskede, urimelige krav, dog måtte vi søge hjælp fra advokat for at lukke sagerne.

  Slangerup Vægtertrup/borgervæbning er et stort plus for vores forening, hvor de er på gaden ved byvandringer, højtider og andre kulturelle arrangementer, samt ved et årligt vægtertræf her i landet, som næste gang finder sted i Fåborg.

  Desværre har vi måttet sige farvel til den gamle vægter, Ole Jensen, som gik bort i juli.
  Henrik Peter de Voss og Ivan Mørck deltog som æresvagt ved bisættelsen den 20. juli i
  Aa-Kirke på Bornholm.

  Under punktet ”eventuelt” vil Henrik Peter de Voss fortælle om deres virke.

  En stor tak skal lyde til den øvrige bestyrelse: Vores redaktør Irene, kasserer Torben, sekretær Henny, Jan, Karsten og Gitte, vores suppleanter Jørgen, Ida og Aase, Vores revisorer samt de mange frivillige på Arkivet, i smedehuset, smedjen og i haven for jeres kæmpe indsats.

  Nævnes skal vores æresmedlemmer: John Madsen, Erik Hansen og Erik Mortensen.
  En stor tak ligeledes til arkivleder Anne-Marie Jørgensen for det positive samarbejde.

  Uden denne store, fælles indsats ville det ikke være muligt at drive vores forening med ca. 300 husstande som medlemmer.

  Så vidt blev formandens beretning taget til efterretning.

   
 3. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren kort gennemgik.
  Desværre havde Torben ikke nået at tage kopi af regnskabet, som han plejer at lægge fremme på hver plads.

  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.


  Det blev aftalt at medlemmer kan afhente en kopi af alle regnskaber på Arkivet på mandag.

  Det blev kommenteret at udgiften til julefrokost var en meget stor udgift og at Bestyrelsen fremadrettet skal drøfte hvordan denne post kan mindskes.

   
 4. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.

   
 5. Kontingent for året 2022
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022:
  250 kr. pr. husstand og 200 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.
  Dette blev godkendt.

 

 1. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Bestyrelsen ansøger og frigivelse af hovedstolen til aktiviteter til bl.a. Ejegod Tidende, bogudgivelser, foredrag og udflugter.
  Torben pointerede at der ikke længere er renter at tage af, men pt. er der et overskud som vi kan anvende.

  Forsamlingen godkendte vores ansøgning.

   

 

 1. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jens Lindgreen, Irene Nielsen, Henny Bøgh og Torben Møller
  Alle sagde ja og blev valgt for en 2-årig periode, Torben dog kun for en 1-årig periode.

  Suppleant Jørgen Rasmussen blev valgt for en 2-årig periode.

  Der var ikke andre kandidater.

  Revisorer: Bo Eldrup blev valgt for en 2-årig periode.
  Per West sidder stadig 1 år.
  Revisorsuppleant er Vakant.

 

 1. Eventuelt
  Intet.

 

Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen som takkede for en fredelig og hyggelig afvikling af årets Generalforsamling.Aftenens underholdning i form af en fortælling om Vægterne og deres virke stod vægter #3 Henrik Peter de Voss for.

På sin sædvanlige livlige måde at fortælle på fik vi et godt indblik i dette.

 

 

Irene Nielsen           Referent                             Erik Fristrøm Dirigent

sign.                                                                    sign.

 

 

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 18,
3550 Slangerup
Tel.: 4735 2372

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Mandag fra kl. 9-12 og Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17

Top