31. marts 2016/HB

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 29.3. 2016

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikkestræde 2c med deltagelse af 38 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. Dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:

 2. Formandens beretning
  Året 2015 har været endnu et godt og spændende år for vor Forening.
  Medlemstallet er stabilt, nogle kommer til og nogle falder fra, men p.t. er der godt 300 husstande som medlemmer.
  Vi har haft stor aktivitet på Arkivet, hvor mange personer søger oplysninger om deres tidligere familiemedlemmers skæbner eller om Slangerups historie, herunder det fortsat aktuelle ”Kongensgadeprojekt” med kortlægning af hus-og matrikelnumre.
  En stor tak til arkivleder Anne-Marie Jørgensen, Erik Mortensen, Erik Hansen, Ole Henriksson, vor redaktør af Ejegod Tidende Irene Nielsen og Inger Gjerløv Christensen samt til ”klippedamerne” Else Marie Gindrup og Aase Nielsen.
  Vor kasserer Torben Møller har styret økonomien med sikker hånd, mange tak for det.
  Alle har ydet et kæmpe job for at undersøge og besvare mange indkomne spørgsmål og sørget for, at vor forening fungerer til glæde for alle, der har interesse i byens historie.
  Arven fra Knud Larsens døtre ”Inger og Birthe Larsens Mindelegat” er stadig efter fundatsens regler investeret i værdipapirer. Årets afkast gør det blandt andet muligt at arrangere udflugter, foredrag og udsendelse af Ejegod Tidende 4 gange årligt.
  Smedjen har gennem året haft mange besøgende i åbningstiden. Ca. 2000 personer, heraf flere fra udlandet, har blandt andet under jazzfestivalen og under Frederikssund Kommunes ”Sommeraktiviteter for børn”, beboere fra ældrecentre i Slangerup samt nærliggende byer ønsket at se smedjen, smedehuset med vore udstillinger og smedehaven, hvor der efter Minibyens flytning i foråret til et lukket område ved SIK, nu er en udstilling af gamle landbrugsmaskiner. Mange runde fødselsdage er fejret i smedehuset, ofte efterfulgt af en guidet tur i Slangerup By og Kirke. En stor tak til Henny Bøgh, Jan Andersen, Kaj Noppenau og de øvrige personer, der har hjulpet til med at gøre stedet til det fredfyldte aktiv, det er.
  Vægterkorpset er i vort regi og dets medlemmer er til stede, når der er specielle arrangementer i byen.
  Vore foredrag har været følgende:
  14. september, hvor pens. politimand Ove Kryger fortalte om sit liv i politiets tjeneste.
  27. oktober      , hvor Lise Lauritzen Loft fortalte om kvindebevægelsen i Danmark.
  Begge foredrag havde stor tilslutning.
  Årets udflugter:
    9. maj               Bustur til Politimuseet med efterfølgende frokost i Hansens gamle Familiehave.
  13. september  Gik turen til Museet for Søfart med indlagt frokost hos Madam Sprunck og efterfølgende 
                               besøg på Falkonergården ved Fredensborg.

  Begge ture – iflg.deltagerne - med stor succes.


  Nuværende æresmedlemmer er:
  Tage Poulsen, Erik Hansen, John Madsen, Erik Mortensen og Ole Henriksson.

  Formanden sluttede med en stor tak til bestyrelsen, vore to revisorer, Frede Petersen og Jørgen Barslev, alle hjælpere og medlemmer samt alle, der gør det muligt at få foreningen til at fungere optimalt.

                Så vidt formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer, hvorefter man
                kunne fortsætte til punkt

 3. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren gennemgik med en tilhørende forklaring til de enkelte punkter.
  Regnskabet blev herefter godkendt. Den ligeledes fremlagte resultatopgørelse blev taget til efterretning og man kunne gå over til punkt

 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag
  Herefter kunne man gå til punkt

 5. Kontingent for året 2017
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså i 2017:
  200 kr. pr. husstand og 150 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.
  Dette blev godkendt og man kunne gå til punkt

 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Bestyrelsen ansøger iflg. vedtægterne om 60.000 kr. til foreningens aktiviteter
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ansøgning og man kunne gå videre til punkt

 7. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jan E. Andersen, Karsten Andersson og Jørgen Wammen, der alle var villige til genvalg.
  Der var ikke andre kandidater og alle tre blev genvalgt.

  Suppleanterne: Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og Aase Nielsen var på valg, alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater og alle tre blev valgt.
  Valg af 1 revisor       : Jørgen Barslev blev genvalgt (revisor sammen med Frede Petersen)
  Som revisorsuppleant blev Per Westh genvalgt.
  Herefter kunne man gå over til

 8. Eventuelt
  Formanden oplyste, at Erik Hansen holder et foredrag den 12. april og Erik Hansen fortalte, at det kommer til at handle om mordforsøget på fæstebonden Poul Larsen i Uvelse.
  Endvidere henviste formanden til foreningens udflugt til Sorø den 8. maj, billetsalget starter 25. april.
  Det blev også nævnt, at Den gamle Smedje nu har åbent for en ny sæson. 
  Efter en kort pause fremviste Henny Bøgh et lille power point med billeder fra foreningens udflugter i 2015 samt lidt løst og fast fra årets gang i Den gamle Smedje.
   

  Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade orden til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.
  Formanden takkede for en fredelig og hyggelig afvikling af årets Generalforsamling.
   

  Henny Bøgh             Referent
  sign.
  Erik Fristrøm            Dirigent
  sign.