1. april 2017/HB

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 28.3. 2017

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 36 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. Dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:

 2. Formandens beretning
  Året 2016 har været endnu et godt og spændende år for vor Forening.
  Vi har i årets løb fået en del nye medlemmer og har p.t. 315 husstande som medlemmer.
  En del effekter er indleveret, hvilket formanden takkede for.

  Der har været en stor aktivitet på Arkivet, med mange forespørgsler på uddybende oplysninger om familiemedlemmer og om Slangerups historie. Der arbejdes videre med ”Kongensgadeprojektett”.
  En stor tak til arkivleder Anne-Marie Jørgensen, Erik Mortensen, Erik Hansen, vor redaktør af Ejegod Tidende Irene Nielsen, Karsten Andersson samt ”klippedamerne” Else Marie Gindrup og Aase Nielsen.
  Vor kasserer Torben Møller har styret økonomien med fast og sikker hånd, mange tak for det.
  Alle har ydet et kæmpe indsats for at undersøge og besvare mange indkomne spørgsmål og sørget for, at vor forening fungerer til glæde for alle, der har interesse i byens historie.
  Smedjen har gennem året haft ca. 2.000 besøgende i åbningstiden.
  Mange har besøgt smedjen under jazzfestivalen og under Frederikssund Kommunes ”Sommeraktiviteter for børn”, hvor ca. 100 børn og voksne legede, vaskede tøj på gammeldags manér og forsøgte sig som smedesvende. Endvidere kom en stor gruppe spejdere fra Annisse uanmeldt forbi. Spejderlederne var udklædt som Olsen-Banden og ledede et byløb i Slangerup.
  De private dagplejere holdt deres årlige udflugt til smedjen, hvor de kom med flot udsmykkede barnevogne og nød deres medbragte mad i haven, mens spillemændene spillede op og børnene dansede og morede sig.

  Året sluttede med deltagelse i ”Kirkens julekalender” den 13. december med servering af varm kakao og klejner for ca. 130 personer. Der var musik i huset og ild i essen.

  En stor tak til Henny Bøgh, Jan Andersen, Kaj Noppenau og de øvrige personer, der har hjulpet til med at gøre stedet til det fredfyldte aktiv, det er.

  Der har i årets løb været udstillinger i smedehuset i anledning af 100-året for deres start i Slangerup, det drejer sig om:
  Scandias Cikorietørreri, Slangerup og Omegns Idrætsforening og Slangerups første biograf.
  Desuden kunne Jazz Festivalen fejre 10 års jubilæet i haven.
  Vægterkorpset er i  vort regi og dets medlemmer er til stede, når der er specielle arrangementer i byen.
  Arven fra Knud Larsens døtre ” Inger og Birthe Larsens Mindelegat” er stadig efter fundatsens regler investeret i værdipapirer. Årets afkast gør det muligt at arrangere udflugter, foredrag og udsende ”Ejegod Tidende” 4 gange om året.
  Vore foredrag har været følgende:
  12. april, hvor Erik Hansen fortalte om mordet på fæstebonden Poul Larsen i Uvelse.
  20. september med Torben Liebst, som fortalte om Sporvognsmuseet på Skjoldnæsholm.
   

   

  Årets udflugter med bus:
  8. maj         Guidet rundvisning i Sorø med Klosterkirken, Akademihaven og Hauchs physiske Cabinet
  2. oktober  Besøg på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
  Begge steder var Foreningen vært for frokost til deltagerne.

   

  Vi har desværre mistet et af vore æresmedlemmer, Ole Henriksson, som efter en kort sygdomsperiode gik bort den 16. oktober. Han var et stort aktiv på Arkivet.
  Vore nuværende æresmedlemmer er:
  Tage Poulsen, John Madsen og Erik Mortensen
  Til orientering blev nævnt det positive samarbejde med de øvrige historiske foreninger i kommunen: Skibby, Jægerspris og Frederikssunds historiske foreninger samt med Minibyen, der den 24. september kunne fejre 20 års jubilæum med nedlæggelse af årstalsstenen til Skt. Michaels/Slangerups ”Mini”kirke.
  Formanden sluttede med en stor tak til bestyrelsen, vore to revisorer, Frede Petersen og Jørgen Barslev, alle hjælpere og medlemmer samt alle, der gør det muligt at få foreningen til at fungere optimalt.

                Så vidt formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer, hvorefter man
                kunne fortsætte til punkt

 3. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren gennemgik med en tilhørende forklaring til de enkelte punkter.
  Det flotte regnskab blev herefter godkendt. Den ligeledes fremlagte resultatopgørelse blev taget til efterretning og man kunne gå over til punkt

 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag
  Herefter kunne man gå til punkt

 5. Kontingent for året 2018
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså i 2018:
  200 kr. pr. husstand og 150 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.
  Dette blev godkendt og man kunne gå til punkt

 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Bestyrelsen ansøger iflg. vedtægterne om 60.000 kr. til foreningens aktiviteter
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ansøgning og man kunne gå videre til punkt

 7. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jens Lindgreen, Torben Møller, Henny Bøgh og Irene Nielsen, der alle var villige til genvalg.
  Der var ikke andre kandidater og alle fire blev genvalgt.

  Suppleanterne: Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og Aase Nielsen var på valg, alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater og alle tre blev valgt.
  Valg af 1 revisor: Frede Petersen var på valg, men ønskede ikke genvalg.
  Revisorsuppleanten Per Westh blev valgt som revisor sammen med Jørgen Barslev.
  Som ny revisorsuppleant blev Bo Eldrup valgt.
  Herefter kunne man gå over til punkt

 

 1. < >
  Formanden overrakte Frede Petersen et par flasker vin som tak for hans mangeårige arbejde som revisor.
  Der var et ønske om, at man ved indkaldelse til Generalforsamlingen også oplyste, at der ville blive afholdt 
  et power-point med fotos fra det forgangne år.


  Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.
  Formanden takkede for en fredelig og hyggelig afvikling af årets Generalforsamling.
   

  Efter en kort pause fremviste Henny Bøgh et lille power point med billeder fra foreningens udflugter i 2016 samt lidt løst og fast fra årets gang i Den gamle Smedje.

   

  Henny Bøgh             Referent
  sign.
  Erik Fristrøm            Dirigent
  sign.